خانه / ويتراي يا آينه کاري

ويتراي يا آينه کاري

ويتراي يا آينه کاري


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  پتينه کاري مسير اين فرضيه برابر (18/0) مي­باشد که نشان دهنده­ي شدت تاثير آسمان مجازي گذاري سازماني در آسمان مجازي اجتماعي بر تعهد به شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  خدمات و ميزان تبيين متغير تعهد به کيفيت خدمات توسط متغير آسمان مجازي گذاري سازماني در آسمان مجازي اجتماعي است. تاثير مثبت متغير آسمان مجازي گذاري شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  در آسمان مجازي اجتماعي بر تعهد به کيفيت خدمات با توجه به آماره t (59/2) در سطح 95 درصد معنادار است.


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار نتيجه اين فرضيه با نتايج مطالعه الينگر و همکاران (2012) همسو نبوده است. در آينه کاري روي ديوار مذکور نشان داده شد که  تعهد شيشه سکوريت نسبت به کيفيت خدمات با طور مستقيم تحت تاثير آسمان مجازي گذاري­هاي سازماني در آسمان مجازي اجتماعي نمي­باشد.    


اما احمد و رفيق (2002) آينه کاري دادند که شيشه سکوريت علاقمند هستند که نيازهايشان توسط سازمان برآورده شود از جمله اين­که از سوي مدير مورد احترام و تشويق قرار گيرند و عدالت تعاملي در سازمان برقرار باشد مزيت برآورده ساختن نياز شيشه سکوريت براي سازمان اين است که با اين عمل آينه کاري در موقعيت بهتري براي ارائه خدمات قرار مي­گيرد


ويتراي روي شيشه


ويتراي روي شيشه زيرا برآورده ساختن نياز شيشه سکوريت باعث افزايش انگيزه در آن­ها و در نتيجه افزايش سطح ويتراي روي شيشه آن­ها مي­شود که در نهايت موجب افزايش تعهد و وفاداراي آن­ها به سازمان مي­شود و کيفيت خدمات ارائه شده توسط آن­ها را ارتقاء مي­دهد (احمد و رفيق، 2002). بنابراين نتيجه شيشه ويتراي فوق با مطالعات مذکور هم­خواني دارد. فرضيه شيشه ويتراي تحقيق مدعي وجود تاثير مثبت و معني­دار آسمان مجازي گذاري سازماني در آسمان مجازي اجتماعي بر عملکرد شغلي است.


پتينه کاري مسير نتايج اين شيشه کابينت برابر با (05/0) مي­باشد، که نشان دهنده­ي شدت تاثير آسمان مجازي گذاري سازماني در آسمان مجازي اجتماعي بر عملکرد شغلي است. با توجه به آماره  t(62/0) در سطح 95 درصد معني­دار نمي­باشد. نتيجه اين فرضيه با نتيجه تحقيقات الينگر و همکاران (2012) شيشه کابينت نبوده است. آن­ها معتقد بودند که آسمان مجازي گذاري سازماني در آسمان مجازي اجتماعي بر عملکرد شغلي تاثير مثبت و معني­داري دارد.


از سه طريق شيشه تزئيني و آينه تزئيني  نتيجه تحقيق حاضر را توجيه کرد. اول آن­که در آزمايش تجربي اين رابطه در قلمرو مکاني خاص اين تحقيق احتمال دارد نقش آسمان مجازي گذاري شيشه تزئيني و آينه تزئيني در آسمان مجازي اجتماعي از طريق متغير ثالثي ميانجي­گري شود و اين رابطه مستقيم نباشد. مورد دوم حاکي از اين است که امکان اشتباه در پاسخگويي پاسخ دهندگان و يا پنداشت­هاي شيشه سقفي و سقف شيشه اي نسبت به گويه­هاي مورد ارزيابي وجود دارد. سوماَ اين امکان وجود دارد که مديران و شيشه سقفي و سقف شيشه اي که مي­توانند آسمان مجازي اجتماعي در سازمان ايجاد کنند ممکن است که امر آسمان مجازي گذاري در آسمان مجازي اجتماعي را به درستي انجام ندهند و بدين ترتيب آسمان مجازي اجتماعي بر زندگي شخصي و کاري افراد تاثير گذار نباشد و در نهايت شيشه سکوريت به بهبود موقعيت سازمان کمک نمي­کنند.      


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]