خانه / نغمه ي عشق …

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

نغمه ي عشق …


دل ديـــوانــه ي مــــا تا پي رســوايي بود
پـرده در پــرده غزلجوشي و شيدايي بود

به الفبــــاي محبت چـــو دم گــرم گشود
نغمـه ي عشق به گلبانگ نکيسايي بود

خاطراتي که ازو دردل هرغنچه نشست
بــــاغ در بــــــاغ غـزلــواره ي نيمايي بود

جلـــوه تا ماه رخش کـرد در آيينه ي آب
چه دل انگيز ، چه زيبا،چه تماشايي بود

خسته جاني که به رؤيادم جانبخشش ديد
چه نيازش بـه نفسهـاي مسيحايي بود

عرشيان نقش غبار قدمـش را از فرش
هديه بردند کــه سرمايه ي بينايي بود

پيــــر مــــا در سفـــر سبـز بهار آيينش
نکته اي گفت که سرمشق اهورايي بود

هفت اقليــم جهان را به تماشا گشتيم
همه جا عشق به اندازه ي تنهايي بود!

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

ریوِنزبراک خصوصی من 2017-11-22 13:53:33

هنوز بلد نیستم چطور خودم اولویت خودم باشم

هنوز خیلی چیزا بلد نیستم

توقع نداشتن

زندگیِ خودْ رو داشتنبلد نیستم

لعنتی