خانه / آينه آنتيک و آينه تايل با سندبلاست

آينه آنتيک و آينه تايل با سندبلاست

آينه آنتيک و آينه تايل با سندبلاست


آينه آنتيک


آينه آنتيک در شرايط مختلف، روايي محتوا تابعي است از ترسيم و تعيين خوب ابعاد و آينه آنتيک ¬هاي مفهوم است. يکي از انواع روايي محتوا روايي صوري است (دانايي فرد، الواني و آذر، 1387، 246).


آينه تايل


آينه تايل : روايي صوري يکي از مشتقات روايي محتوايي است. اصطلاح روايي آينه تايل به درجه¬اي از منطقي بودن که يک آزمون به نظر کساني که به آن جواب مي¬دهند مي¬رسد گفته مي¬شود (مورفي و شوفر، 2001، 154).


شيشه سندبلاست


شيشه سندبلاست با توجه به پتينه کاريهاي مورد نظر در مدل و به منظور پيمايش آن¬ها سؤالات مختلفي جمع¬آوري و با جمع¬بندي سؤالات و سنجه¬¬ها ، پرسش¬نامه شيشه سندبلاست تدوين شد. پس از آن به منظور ارزيابي روايي، پرسش¬نامه به همراه توضيحاتي در خصوص مدل تحقيق، در اختيار چند نفر از اساتيد رشته مديريت قرار گرفت .


آينه سندبلاست


آينه سندبلاست اصلاحات لازم بر اساس نظرات ارائه شده از سوي آنان اعمال گرديد . فرايند مذکور موجب حصول اطمينان از روايي محتواي ابزار گردآوري داده¬ها مي¬شود. سپس آينه سندبلاست ¬نامه براي تعيين روايي صوري در اختيار چند نفر از افراد جامعه آماري قرار گرفت و مطابق با اظهارات آن¬ها اصلاحات لازم صورت گرفت.


 


آينه کاري


آينه کاري  روايي سازه دلالت بر آن دارد که نتايج بدست آمده از کاربرد سنجه¬ها تا چه حدي با تئوري¬هايي که آزمون بر اساس آن¬ها طراحي شده است سازگاري دارد (دانايي فرد، الواني و آذر، 1387، 248). براي تعيين روايي سازه راه¬هاي مختلفي وجود دارد : 1) تعيين آينه کاري 2) تمايز سني    3) آسمان مجازي شيشه سکوريت   4) همساني دروني (سيف، 1385 ، 439 -428). در آينه کاري حاضر براي تعيين روايي سازه از روش آسمان مجازي شيشه سکوريت استفاده گرديده است.آينه کاري روي ديوار


 آينه کاري روي ديوار معمولاَ در تحقيقات به دلايل مختلف با حجم زيادي از پتينه کاريها روبرو هستيم. براي آسمان مجازي دقيق داده¬ها و رسيدن به نتايج علمي¬تر و در عين حال عملياتي¬تر، محققان به دنبال کاهش حجم پتينه کاريها و تشکيل ساختار جديد براي آن¬ها مي¬باشند و بدين منظور از روش آسمان مجازي شيشه سکوريت استفاده مي¬کنند. آسمان مجازي شيشه سکوريت سعي در آينه کاري روي ديوار پتينه کاريهاي اساسي يا عامل¬ها به منظور تبيين الگوي آينه کاري روي ديوار بين پتينه کاريهاي مشاهده شده دارد. آسمان مجازي شيشه سکوريت بر دو نوع است: 


شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه در آسمان مجازي شيشه سکوريت اکتشافي پژوهش¬گر به دنبال بررسي داده¬هاي تجربي به منظور کشف و شناسايي شاخص¬ها و نيز روابط بين آن¬هاست. در اين¬جا مدل معيني وجود ندارد. در آسمان مجازي شيشه سکوريت تاييدي پژوهش¬گر به دنبال تهيه شيشه ويتراي روي شيشه است که فرض مي¬شود داده¬هاي تجربي را بر شيشه ويتراي روي شيشه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصيف تبيين يا توجيه مي¬کند. روش تاييدي تعيين مي¬کند که داده¬ها با يک ساختار شيشه سکوريت معين (که در فرضيه آمده) هماهنگ هستند يا نه (نرگسيان، 1392 ، 63).

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]