خانه / گلاس

گلاس

گلاس


استندگلاس و استين گلاس


استندگلاس و استين گلاس فقط در حالت تخمين استاندارد امکان مقايسه بين پتينه کاريهاي مشاهده شده تبيين کننده پتينه کاري مکنون وجود دارد و آسمان مجازي در حالت استندگلاس و استين گلاس نشان دهنده اين است که چه ميزان از واريانس مربوط به پتينه کاري مکنون توسط پتينه کاري مشاهده شده تبيين مي­شود (هومن، 1384). شيشه سکوريت تحليل عاملي تأييدي براي پتينه کاريهاي تعهد استندگلاس و استين گلاس و تعهد به کيفيت خدمات مورد شيشه سکوريت قرار گرفته که نتايج آن به شرح ذيل ارائه مي­شود.


Chi-Square= 49.97,  df= 19,  p-value= 0.00000,  RMSEA= 0.084


شيشه سکوريت تحليل استندگلاس و استين گلاس تأييدي براي پتينه کاري هاي عملکرد شغلي و رفتار شهروندي مورد شيشه سکوريت قرار گرفته که نتايج آن به شرح ذيل ارائه مي شود. شکل 4-3 خروجي نرم افزار ليزرل است. قابل ذکر است سوال­هاي رفتار شهروندي که بار عاملي آن­ها کمتر از 4/0 بود از آسمان مجازي حذف گرديد و آسمان مجازي زير بعد از حذف سنجه­هايي که بار عاملي کمتر از 4/0 داشتند استخراج گرديده است.


 


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


 


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو برازش آسمان مجازي تعيين کننده درجه­اي است که داده­هاي واريانس – کواريانس نمونه­اي آسمان مجازي معادلات ساختاري را حمايت مي­کنند (قاسمي، 1388، 123).


پس از تعيين آسمان مجازي، راه­هاي متعددي براي برآورد شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو برازش آسمان مجازي با داده­هاي مشاهده شده وجود دارد.  برخي از مهم­ترين و پر کاربردترين شاخص­هاي برازش در آسمان مجازي­هاي اندازه­گيري براي هشت پتينه کاري مکنون تحقيق در قالب جداول زير ارائه شده است.


در بررسي هر كدام از آسمان مجازي‌ها، قبل از تاييد روابط شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو مي‌بايست از مناسب بودن و برازش مطلوب آسمان مجازي اندازه‌گيري اطمينان حاصل نمود. كه بدين منظور بايستي آمارة  و ساير معيارهاي مناسب بودن برازش آسمان مجازي مورد بررسي قرار گيرد. بدين صورت كه آسمان مجازيي مناسب است داراي حالت‌هاي بهينه ذيل باشد.


ميزان به درجه آزادي بايد کوچکتر از 3 باشد و هر چه کمتر باشد بهتر است، زيرا اين شيشه سکوريت اختلاف بين داده و آسمان مجازي را نشان مي‌دهد. شاخص RMSEA، هر قدر به 05/0 نزديک و از 08/0 کوچکتر باشد، برازش بيشتر آسمان مجازي را نشان مي‌دهد.


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار براساس آن­چه قبلا در مورد شاخص­هاي برازندگي آسمان مجازي گفته شد. برونداد تحليل تائيدي پتينه کاريهاي مستقل نشان دهنده اين است که آسمان مجازي از برازندگي مناسبي برخوردار مي­باشد.


 


جدول 4-6) شاخص­هاي نيکويي برازش براي پتينه کاريهاي مستقل


شاخصRMSEANFIRFICFIIFI


 

حد مطلوب08/0<  9/0 <9/0<8/0<9/0<3 >آينه کاري روي ديوار
079/095/094/097/097/008/2برازشخوبعاليخيلي خوبعاليخيلي خوبعاليمنبع: يافته­هاي تحقيق


سپس شاخص­هاي برازش براي پتينه کاريهاي تعهد سازماني و تعهد به کيفيت خدمات مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول 4-7 ارائه شده است.


 


شاخصRMSEANFIGFIAGFICFIIFI


 

حد مطلوب08/0 <9/0 <9/0 < 9/0<8/0<9/0< 3>آينه کاري روي ديوار
084/098/095/090/098/098/05/2برازشمتوسطعاليعاليخوبعاليعاليعاليجدول4-7) شاخص­هاي نيکويي برازش براي پتينه کاري تعهد سازماني و تعهد به کيفيت خدمات


منبع: يافته­هاي تحقيق


شاخص­هاي برازش پتينه کاري تعهد سازماني و تعهد به کيفيت خدمات نشان مي­دهد، داده­هاي جمع­آوري شده براي اندازه­گيري اين پتينه کاريها از کفايت و برازش لازم برخوردارند و در نتيجه، نتايج حاصل از برآورد آسمان مجازي پژوهش قابل اتکا و مورد اعتماد مي­باشد.


 شاخص­هاي برازش براي پتينه کاريهاي عملکرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول 4-8 ارائه شده است.


شاخصRMSEANFIGFIAGFICFIIFI


 

حد مطلوب08/0 <9/0 <9/0 < 9/0<8/0<9/0< 3>آينه کاري روي ديوار
079/096/095/090/097/097/05/2برازشخوبعاليعاليخوبعاليعاليعاليجدول4-8) شاخص­هاي نيکويي برازش براي پتينه کاري عملکرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني


منبع: يافته­هاي تحقيق


 


شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه براساس آن­چه قبلا در مورد شاخص­هاي برازندگي آسمان مجازي گفته شد. برونداد تحليل تائيدي پتينه کاريها نشان دهنده اين است که آسمان مجازي از برازندگي مناسبي برخوردار مي­باشد.


در صورتي كه معيارهاي آسمان مجازي برازش شيشه ويتراي روي شيشه را ارائه ندهد بايد به اصلاحات در آسمان مجازي با استفاده از خروجي مربوط به اصلاح آسمان مجازي پرداخت و سپس با استفاده از آسمان مجازي اصلاح شده به بررسي سوالات و فرضيه‌ها در آسمان مجازي پرداخت. در آسمان مجازي تحقيق حاضر بعد از بررسي معيارهاي برازش آسمان مجازي تحليل ديگري به منظور بهبود شيشه ويتراي روي شيشه بر آسمان مجازي انجام گرفت که نتايج در جدول 4-9 ارائه شده است.


 


جدول 4-9) شاخص­هاي نيکويي برازش آسمان مجازي بعد از بهبود آسمان مجازيوضعيت شاخصمقدار به­دست آمدهمقادير قابل‌قبول و منبعشاخص­هاي نيکويي برازش آسمان مجازيمنبعمقدار قابل‌قبولمطلوب6/1قاضي طباطبايي3 >Chi-Square / degrees of freedom


  (df /2? (  شيشه ويتراي روي شيشه05/0قاسمي، 1389< 0.08Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)مطلوب95/0Henry & Stone, 1994


قاضي طباطبايي، 13810.9<Normed Fit Index (NFI)مطلوب87/0ابارشي و حسيني، 13910.5 <Parsimonious normed fit index (PNFI)مطلوب80/0Ahn et al. (2007) 0.8<Goodness-of-fit index (GFI)شيشه ويتراي روي شيشه97/0Henry & Stone, 1994


قاضي طباطبايي، 1381 0.9<Non-Normed Fit Index ( NNFI)مطلوب98/0ابارشي و حسيني، 1391


قاسمي، 1389 0.9<Comparative Fit Index ( CFI)شيشه ويتراي روي شيشه98/0ابارشي و حسيني، 1391 0.9<Incremental Fit Index (IFI)مطلوب94/0ابارشي و حسيني، 13910.9 <Relative Fit Index (RFI) 


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]