خانه / کابينت با سندبلاست

کابينت با سندبلاست

کابينت با سندبلاست


شيشه کابنيت


شيشه کابنيت بارهاي شيشه سکوريت از طريق محاسبه پتينه کاري همبستگي آسمان مجازي ­هاي يک سازه با آن سازه محاسبه مي­شوند که پتينه کاري ملاک براي مناسب بودن ضرايب شيشه کابنيت يا بارهاي شيشه سکوريت، 4/0 مي­باشد. در پژوهش حاضر نيز همان­گونه که از جدول 4-4 مشخص است، برخي از بارهاي شيشه سکوريت کمتر از 4/0 شده است .


 


شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست


 شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست مجبور به حذف اين سوالات هستيم تا بررسي ساير معيارها تحت تاثير آن قرار نگيرد. همان­گونه که از جدول 4-4 مشخص است، تمامي سوالات (آسمان مجازي ­ها)،  غير از سوالات 35، 36، 40، 41 بار شيشه سکوريت بالاتر از 8/0 دارند که اين شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست نشان از همبستگي بالاي سوالات با متغيرهاي مکنون دارد.  


 


شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه پايايي يا قابليت اعتماد مشخص مي­سازد که ابزار اندازه­گيري در صورت اجرا در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني دارد. پايايي آسمان مجازي ­ها توسط يک معيار مورد بررسي قرار مي­گيرند، ضريب آلفاي کرونباخ. آلفاي کرونباخ معياري شيشه ويتراي روي شيشه براي سنجش پايايي و سنجه­اي مناسب براي ارزيابي پايداري دروني محسوب مي­گردد. پايداري دروني نشانگر ميزان همبستگي بين يک سازه و آسمان مجازي ­هاي مربوط به آن است.


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار پتينه کاري بالاي واريانس تبيين شده بين سازه و آسمان مجازي ­هايش در مقابل خطاي اندازه­گيري مربوط به هر آسمان مجازي ، پايداري دروني بالا را نتيجه مي­دهد (داوري و رضازاده، 1392، 79). پتينه کاري آلفاي کرونباخ بالاتر از 7/0 نشانگر پايايي قابل قبول است (آينه کاري روي ديوار ، 1951). البته موس و همکاران (آينه کاري روي ديوار)، در مورد متغيرهايي با تعداد سوالات اندک، پتينه کاري 6/0 را به عنوان سر حد ضريب آلفاي کرونباخ معرفي کرده­اند.استندگلاس و استين گلاس


پتينه کاري آلفاي استندگلاس و استين گلاس براي هر سازه پژوهش در جدول 4-5 آورده شده است. همان­طور که مشاهده مي­شود ضريب آلفاي کرونباخ براي سوالات هر يک از عامل­هاي استندگلاس و استين گلاس شده در سطحي بالاتر از 7/0 قرار دارد که گواه بر پايايي و قابل اعتماد بودن سوالات پرسش­نامه به کار گرفته شده است.


 


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


جدول 4-5) بررسي پايايي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ

رديفمتغيرتعداد سوالپتينه کاري آلفاي کرونباخپايايي1ادراک از دسترسي به آموزش3944/0مطلوب2             شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو از حمايت آموزشي5959/0مطلوب3ادراک از منافع حاصل از آموزش10932/0مطلوب4سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي6972/0مطلوب5تعهدسازماني4945/0مطلوب6تعهد به کيفيت خدمات4952/0مطلوب7عملکرد شغلي4922/0مطلوب8رفتار شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو سازماني17717/0مطلوبمنبع: يافته­هاي تحقيق


 

متغيرهاي اصلي (مکنون)آسمان مجازي ­ها (متغيرهاي آشکار)شماره سوالبار شيشه سکوريت 


تعهد سازمانيگره خوردن آينده شغلي کارکنان با سازمانQ2582/0تعهد نسبت به سازمانQ2678/0


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو

Q2792/0احساس غرور به خاطر عضويت در سازمانQ2893/0تعهد نسبت به کيفيت خدماتمسئول بودن در زمينه بهبود کيفيت خدماتQ2983/0گفتگو با همکاران در مورد روش­هاي بهبود کيفيت خدماتQ3086/0ايجاد احساس شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو براي ارائه خدمات با کيفيتQ3182/0تلاش صادقانه براي بهبود کيفيت خدماتQ3280/0 


عملکرد شغليواکنش­هاي مثبت مراجعينQ3387/0برآورده کردن نيازها و انتظارات مراجعينQ3481/0مديريت کردن زمان کاريQ3557/0انجام دادن کار به نحو احسنQ3648/0 


رفتار شهروندي سازمانيکمک به همکاران در انجام وظايف براي انجام بهتر کارQ3790/0کمک به همکاراني که کارشان سنگين استQ3889/0کمک به همکارانQ3981/0دير رسيدن به محل کارQ4041/0تميز نگه داشتن محيط کارQ4151/0منبع: يافته­هاي تحقيق


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]