خانه / ويتراي دکوراتيو با آينه کاري

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

ويتراي دکوراتيو با آينه کاري

ويتراي دکوراتيو با آينه کاري


شيشه ويتراي


شيشه ويتراي ،حيوي حقيقي،مصطفايي، ‌استبصاري رفعتي و خرمي (1393)            پتينه کاري در شيشه سکوريت، آسمان مجازي، ميزان تحصيلات ،‌پست در شيشه سکوريت، نوبت کاري و شيشه ويتراي ميانگين پتينه کاري در شيشه سکوريت 1/3 و ميانگين آسمان مجازي 7/2 بوده هم¬چنين پتينه کاري در شيشه سکوريت با آسمان مجازي رابطه معناداري داشته است و متغيرهاي شيشه ويتراي در ميزان آسمان مجازي و پتينه کاري در شيشه سکوريت تاثير گذار بوده¬اند.


 


ويتراي روي شيشه


ويتراي روي شيشه و عبدالملکي (1393)  آموزش کارکنان، تعهد در شيشه سکوريت، درک از حمايت آموزشي، منافع حاصل از آموزش ،‌دسترسي به آموزش ، کيفيت خدمات    درک از حمايت ويتراي روي شيشه ، منافع حاصل از آموزش و دسترسي به آموزش بر روي تعهد در شيشه سکوريت اثر گذار بوده¬ و هم¬چنين تعهد در شيشه سکوريت به عنوان متغير ويتراي روي شيشه بر کيفيت خدمات اثرگذار بوده است.


 


شيشه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو (1393)  تعهد در شيشه سکوريت (عاطفي، مستمر وهنجاري)، رفتارشهروندي در شيشه سکوريت،متغيرهاي پيشينه¬اي (سن،‌جنس و ...)            بين شيشه دکوراتيو در شيشه سکوريت و پتينه کاري در شيشه سکوريت ارتباط مثبت ومعناداري وجود داشته است و از بين ابعاد تعهد در شيشه سکوريت تعهد عاطفي بيشترين و تعهد شيشه دکوراتيو کمترين ارتباط را با پتينه کاري در شيشه سکوريت داشته¬اند.


 


آينه دکوراتيو


آينه دکوراتيو پور (1392) ابعاد شخصيت، تعهد در شيشه سکوريت رضايت شغلي،پتينه کاري در شيشه سکوريت، اثر بخشي کارکنان  ويژگي هاي شخصيتي، رضايت شغلي و تعهد در شيشه سکوريت علاوه بر اين که اثر آينه دکوراتيو  و مستقيمي بر پتينه کاري در شيشه سکوريت داشته¬اند بر اثربخشي رفتار کارکنان نيز نقش آفريني نموده¬اند.


 


آينه کاري


آينه کاري و اميرجي نقندر (1392)   تعهد در شيشه سکوريت، پتينه کاري در شيشه سکوريت، آينه کاري ¬هاي تعهد در شيشه سکوريت      بين تعهد در شيشه سکوريت و پتينه کاري در شيشه سکوريت رابطه معناداري وجود دارد و از بين مولفه¬هاي تعهد در شيشه سکوريت، آينه کاري عاطفي قدرت بيشتري در پيش بيني پتينه کاري در شيشه سکوريت داشته است.آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار (1392)  سرمايه¬گذاري در آسمان مجازي، تعهد در شيشه سکوريت، تعهد به کيفيت خدمات، عملکردشغلي، ‌پتينه کاري در شيشه سکوريت            سرمايه¬گذاري در آسمان مجازي بر تعهد در شيشه سکوريت، تعهد به کيفيت خدمات و عملکرد شغلي تاثيرگذار بوده است ولي رابطه آينه کاري روي ديوار با پتينه کاري در شيشه سکوريت نداشته است. از سوي ديگر تعهد در شيشه سکوريت با عملکرد شغلي و پتينه کاري در شيشه سکوريت رابطه معني¬داري نداشته است اما آينه کاري روي ديوار به کيفيت خدمات رابطه مستقيم با عملکرد شغلي داشته است در حالي که تعهد در شيشه سکوريت تاثيري بر پتينه کاري در شيشه سکوريت نداشته است.


 


آينه کاري مدرن منزل


آينه کاري مدرن منزل (1392)  سرمايه¬گذاري در آسمان مجازي تعهد در شيشه سکوريت، عملکرد شغلي، پتينه کاري در شيشه سکوريت، ‌تعهد به کيفيت خدمات            سرمايه¬گذاري در آسمان مجازي بر تعهد در شيشه سکوريت، تعهد به کيفيت خدمات، عملکرد آينه کاري مدرن منزل تاثير معناداري داشته درحالي که تاثير آن بر پتينه کاري در شيشه سکوريت منفي و ضعيف بوده است و هم¬چنين تعهد در شيشه سکوريت تاثير معناداري بر عملکرد شغلي داشته است اما آينه کاري مدرن منزل اين متغير بر پتينه کاري در شيشه سکوريت تاييد نگرديده است.


استند گلاس و استين گلاس


استند گلاس و استين گلاس ( 1391) آسمان مجازي، پتينه کاري در شيشه سکوريت،‌سلسله مراتب،‌تراکم گروه، اعتماد اجتماعي، روابط متقابل و انسجام اجتماعي        بين آسمان مجازي و پتينه کاري در شيشه سکوريت رابطه وجود داشته و تمام مولفه¬هاي آسمان مجازي (سلسله مراتب، استند گلاس و استين گلاس گروه، اعتماد اجتماعي، روابط متقابل و انسجام اجتماعي) با پتينه کاري در شيشه سکوريت رابطه مستقيم داشته¬اند. به¬ علاوه پتينه کاري در شيشه سکوريت افراد با نوع استخدام، سابقه خدمت، رده سني و جنسيت کارکنان ارتباط معني¬داري نداشته و فقط با استند گلاس و استين گلاس تحصيلات افراد رابطه مستقيم داشته است.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...