خانه / ويتراي با گلاس

ويتراي با گلاس

ويتراي با گلاس


 با توجه به نتايج بدست آمده، ستندگلاس و استين گلاس 2و 4 و 5 و 8 و 10 و 11 و 13 در سطح معني­داري 05/0 درصد تاييد و فرضيات 1و 3 و 6 و 7 و 9 و 12نيز رد شدند. بنابراين ادراک از دسترسي به ستندگلاس و استين گلاس ، ادراک از منافع حاصل از آموزش تاثير مثبت و معني­داري بر پتينه کاري شيشه سکوريت ندارد. آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي اجتماعي تاثير مثبت و معني­داري بر عملکرد شغلي و رفتار شهروندي شيشه سکوريت ندارد. تاثير مثبت و معني­دار پتينه کاري شيشه سکوريت بر عملکرد شغلي نيز مورد تاييد قرار نگرفت هم­چنين پتينه کاري به کيفيت خدمات تاثير شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو و معني­داري بر رفتار شهروندي شيشه سکوريت ندارد. ادراک از حمايت آموزشي، آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو بر پتينه کاري شيشه سکوريت تاثير مثبت و معني­داري دارند. آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي اجتماعي تاثير مثبت و آينه کاري روي ديوار بر پتينه کاري به کيفيت خدمات دارد. پتينه کاري شيشه سکوريت تاثير مثبت و معني­داري بر پتينه کاري به کيفيت خدمات و رفتار آينه کاري روي ديوار شيشه سکوريت دارد. پتينه کاري به کيفيت خدمات نيز تاثير مثبت و معني­داري بر عملکرد شغلي دارد. عملکرد شغلي تاثير مثبت و معني­داري بر رفتار شهروندي شيشه سکوريت دارد. 


4-6) مدل اصلاح شده پژوهش


پس از انجام اصلاحات در مورد شيشه ويتراي روي شيشه با آماره t کمتر 96/1 و هم­چنين پس از اجراي اصلاحات در مورد شاخص­هاي نامطلوب در مدل اوليه، مدل نهايي تحقيق مجددا در نرم افزار Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که شيشه ويتراي روي شيشه آن در شکل­هاي 4-6 و 4-7 ارائه شده است.


 


 


جدول 4-10) بررسي فرضيات تحقيق
 فرضيهضريب مسيرT-valueنتيجه فرضيهH1ادراک از دسترسي به آينه آنتيک و آينه تايل پتينه کاري شيشه سکوريت06/0-65/0-ردH2ادراک از حمايت آينه آنتيک و آينه تايل پتينه کاري شيشه سکوريت  24/013/2تأييدH3ادراک از منافع حاصل از آموزش               پتينه کاري شيشه سکوريت12/090/1ردH4آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي شيشه کابينت پتينه کاري شيشه سکوريت34/060/4تأييدH5آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي شيشه کابينت پتينه کاري به کيفيت خدمات18/059/2تاييدH6آسمان مجازي گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي شيشه تزئيني و آينه تزئيني عملکرد شغلي05/062/0ردH7آسمان مجازي­گذاري شيشه سکوريت در آسمان مجازي شيشه تزئيني و آينه تزئيني رفتار شهروندي شيشه سکوريت01/0-11/0-ردH8پتينه کاري شيشه سکوريت                 پتينه کاري به کيفيت خدمات42/073/5تاييدH9پتينه کاري شيشه سکوريت                 عملکرد شيشه سقفي و سقف شيشه اي09/099/0ردH10پتينه کاري شيشه سکوريت                رفتار شيشه سقفي و سقف شيشه اي شيشه سکوريت36/043/4تأييدH11پتينه کاري به کيفيت خدمات                عملکرد استيل گلاس35/033/3تاييدH12پتينه کاري به کيفيت خدمات                رفتار استيل گلاس شيشه سکوريت06/076/0ردH13عمکرد شغلي                 رفتار شهروندي شيشه سکوريت27/037/3تاييدمنبع: يافته­هاي تحقيق


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]