خانه / نیایش برای ثبات آرامش درون

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

نیایش برای ثبات آرامش درون

نیایش برای ثبات آرامش درون:

خدایا چنان راسخم نگه دار

که در مقابل حرکات و رفتار و گفتار دیگران

کوچکترین آسیبی به 

ایمانم و اعتقادم و آرامش درونم

وارد نشود

و همیشه خرد و عقل حاکم  بر وجودم بوده

و اسیر احساسات نباشم

آمین یا رب العالمین

یوسف غفاروند

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...