خانه / صدای پای بهار!

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

صدای پای بهار!

مایلم از اقتصاددانان سیاسی و همچنین از اخلاق گرایان سوالی بپرسم:
برای اینکه یک نفر به"" یک میلیارد"" تبدیل شود، و یک ثروتمند " خلق" شود، چند نفر باید به بدبختی، به بیکاری، به در ماندگی،به تحقیر، به نادانی، به بد اقبالی، وبه تنگدستی محض محکوم شوند؟
از کتاب " دفتر یادداشت"
 ژوزه ساراماگو

 

امده بودم برای بهاربنویسم.امده بودم که بگویم اسفند هم دارد تندی تندی می رود و... اما می خواهم ازآن جوانک کابلی بگویم که وقتی در خانه م بود و داشت کابینت ها و کمد ها را نصب می کرد کلی با هم حرف زدیم. جوانی که متولد بندرعباس بود. کتاب خوانده بود. با سواد بود. ورزش می کرد، و کار... جوانی که  شعربلد بود. برایم چند ترانه ازاحمد ظاهرخواند. خالد حسینی را به او معرفی کردم. نمی دانست که خالد حسینی چه نویسنده افغان خوبی ست. درمورد غذاهای آنجا حرف زدیم. به من یاد داد چطور قابلی پلو و منتو و چکدری درست کنم. به او گفتم که تمام ایرانی ها بد نیستند. تمام افغان ها هم. به او گفتم که جهان به خودی خود مرز ندارد. این انسان ها هستند که دورخودشان و دیگری مرز و دیوار می کشند. ازداعش و طالبان و تندروهای مذهبی گفت. از زجری که کشیده بود و می کشید... گفت که باید نان در می آورده.گفت که نتواسته درسش را تمام کند. گفت که شناسنامه ندارد. گفت که توی زمین و زمان معلق ست. وقتی صحبت از ویژگی های مردمان افغان و مردمان ایران شد ( با حذف بدها و نگفتن ازبدی ها) گفت که نمی داند متعلق به کدام مردم است. او شناسنامه نداشت. اما خیلی خوب می فهمید. شعوربالایی داشت. کتاب های زیادی خوانده بود. گلستان سعدی و بخشی از شاهنامه را حفظ بود... خواهرش نویسندگی بلد بود. گفت  نوشته های خواهرش را برایم می اورد تا بخوانم و پرسید کتاب های خالد حسینی را ازکجا پیدا کنم و پرسید کتاب های گرانی ست! می خواست کتاب ها را بدهد به خواهرش که به نویسندگی علاقه داشت.

کاپشنش وصله خورده بود، ووقتی برایش میوه اوردم احساس کردم بسیارگرسنه ست. اقای عزیز که رسید سه تایی با هم نهار خوردیم. دلم می خواست کتاب های خالد حسینی را به او امانت بدهم اما، نمی دانستم توی کدام کارتون ست. خودش دید که هنوز خیلی از کارتون ها را بازنکرده م و خانه هنوز خانه نیست.

گفتم خانه خانه نیست.

گفت: بلدید؟!

گفتم. که خانه خانه نیست؟

گفت : ها

ترانه را ازگوشی ش پیدا کرد و صدایش را بلند کرد تا بشنویم.

 

 

سجادبی وطن انسان خوبی بود. انسان خوبی که یک روز اززندگی را، درکنار هم گذراندیم. و کارکردیم، و نهارخوردیم و چایی خوردیم و شعرخواندیم و گپ زدیم و بغض کردیم و هم دل شدیم و ترانه شنیدیم و ترانه  خواندیم و ترانه .....

 

 

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...