خانه / شيشه کابينت دکوراتيو

شيشه کابينت دکوراتيو

شيشه کابينت دکوراتيو


شيشه کابينت


شيشه کابينت براي اجراي شيشه سکوريت¬هاي آماري و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقي درباره فرضيه¬هاي پژوهش مهم¬ترين عمل شيشه کابينت از هر اقدامي، انتخاب شيشه سکوريت آماري مناسب براي پژوهش است براي اين منظور آگاهي از توزيع داده¬ها از اولويت اساسي برخوردار است.


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو به¬طور کلي يکي از پيش فرض¬هاي اصلي آسمان مجازي معادلات ساختاري بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي است. اين شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو جهت بررسي ادعاي مطرح شده در مورد توزيع داده¬هاي يک متغير کمي مورد استفاده قرار مي¬گيرد.


استندگلاس و استين گلاس


براي استندگلاس و استين گلاس اين که آيا نمونه متعلق به جامعه نرمال مي¬باشد مي¬توان از آزمون¬ها و نمودارهاي آماري خاصي که در نرم افزار  Spssموجود مي¬باشد، استفاده نمود. يکي از اين استندگلاس و استين گلاس ¬ها، آزمون کولموگروف- اسميرنوف مي¬باشد که به بررسي نرمال بودن متغيرها مي¬پردازد.


 


شيشه ويتراي روي شيشه


براي اين شيشه ويتراي روي شيشه دو فرضيه مطرح ميکنيم فرضH0  يا همان ادعا اين است که داده¬ها داراي توزيع نرمال مي¬باشند و فرضH1 اين است که داده¬ها داراي توزيع نرمال نمي¬باشند. اگر مقدار پتينه کاري در  معني¬داري بزرگ¬تر از مقدار خطا 05/0 باشد، فرض شيشه ويتراي روي شيشه تاييد مي¬گردد و در صورتي که پتينه کاري در  معني¬داري کوچک¬تر از مقدار خطا 05/0 باشد، فرض يک تاييد مي¬گردد.  نتايج اين آزمون به صورت جدول زير مي¬ باشد:


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار چون پتينه کاري در  معناداري (sig) در تمام سازه¬ها بيش¬تر از 05.0 شده است در تمام آزمون¬ها فرض صفر پذيرفته مي¬شود. يعني توزيع داده¬ها در اين نمونه آماري نرمال است. چون در اين پژوهش هدف محقق گسترش ادبيات نظري مي¬باشد از شيشه سکوريت آينه کاري روي ديوار محور استفاده شده است که به کمک نرم¬افزارLisrel  قابل اجرا است. چون به شدت به حجم نمونه و شرايط نرمال بودن داده¬ها بستگي دارد و مبناي آسمان مجازي عمومي آن آسمان مجازي اندازه¬گيري است.


 


شيشه تزئيني و آينه تزئيني


شيشه تزئيني و آينه تزئيني بنابراين براي بررسي آسمان مجازي مفهومي و انجام معادلات ساختاري و بررسي آسمان مجازي¬هاي اندازه¬گيري از نرم افزارLisrel  استفاده مي¬شود. در تحقيقاتي که هدف، آزمون آسمان مجازي خاصي از رابطه بين متغيرهاست از تحليل آسمان مجازي معادلات ساختاري  استفاده مي‌شود. آسمان مجازي¬يابي معادلات ساختاري يک تکنيک بسيار کلي و نيرومند از خانواده شيشه تزئيني و آينه تزئيني چند متغيره و به ‌بيان دقيق‌تر، بسط آسمان مجازي خطي عمومي  است که به ‌محقق امکان مي‌دهد مجموعه¬¬اي از معادلات رگرسيون را به ‌گونه¬اي همزمان مورد آزمون قرار دهد. اين آسمان مجازي يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيه¬ها درباره روابط متغيرهاي شيشه تزئيني و آينه تزئيني شده و مکنون است (هومن، 1387). براي اجراي آسمان مجازي معادلات ساختاري، شيشه سکوريت-هاي متنوعي وجود دارد. شيشه سکوريت


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]