خانه / شيشه دکوراتيو با ويتراي روي شيشه

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

شيشه دکوراتيو با ويتراي روي شيشه

شيشه دکوراتيو با ويتراي روي شيشه


شيشه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو آسمان مجازي را در قالب دو بعد مورد بررسي قرار داده¬اند:


1)شيشه دکوراتيو: که متغيرها و عواملي هم¬چون مشارکت پتينه کاري ي، تشخيص اجتماعي مشارکت و مداخله در شيشه سکوريت و ابهام نقش با اين بعد از تعهد همبستگي کامل دارد.


2) شيشه دکوراتيو: که در آن متغيرهايي مانند سابقه پتينه کاري ي، مزاياي بازنشستگي، آموزش و سن موثر مي¬باشد (ماير و اسکورمن، 1998، 24).


- شيشه دکوراتيو (1981)، بين تعهد ارزشي و تعهد به ماندن، تمايز قائل شده¬اند. تعهد ارزشي گرايش مثبت به شيشه سکوريت را نشان مي¬دهد.


 


آينه دکوراتيو


اين نوع آينه دکوراتيو اشاره به تعهد رواني و عاطفي دارد. تعهد به ماندن اشاره به اهميت تعاملات، پاداش¬ها، مشارکت¬هاي تفکيک ناپذير در يک مبادله اقتصادي دارد. اين نوع آينه دکوراتيو اشاره به تعهد حسابگرانه مبتني بر مبادله و تعهد مستمر دارد (موداي، 1998).


- آينه دکوراتيو (1998)، دو بعد براي تعهد به شيشه سکوريت بر شمرده¬اند. آنان اين دو بعد را تعهد مستمر (ميل ماندن در شيشه سکوريت) و تعهد ارزشي (تمايل به ارزش مضاعف) ناميده¬اند.


 


شيشه ويتراي


اگر چه شباهت¬هايي بين شيشه ويتراي شناسايي شده توسط آنجل وپري، ماير و شورمن، ماير و آلن وجود دارد، اما يک تفاوت اساسي بين مدل¬هاي آن¬ها نيز وجود دارد. سه جزء شيشه ويتراي ماير و آلن (عاطفي، مستمر، هنجاري) اصولاَ بر اساس قالب ذهني که افراد را به شيشه سکوريت مرتبط مي¬کنند، متفاوت هستند. نتيجه¬ي رفتاري هر سه جزء تعهد ماير و آلن مشابه است و آن ادامه کار در شيشه سکوريت است. بر عکس در شيشه ويتراي ¬هاي آنجل و پري، ماير و شورمن فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصميم به ماندن يا ترک شيشه سکوريت است (ماير و هرسکويچ، 2001).ويتراي روي شيشه


ويتراي روي شيشهزيادي وجود دارد از اين که چرا يک شيشه سکوريت بايستي سطح آسمان مجازي اعضايش را افزايش دهد (استيرز و پورتر، 1992، 290).


اولاً آسمان مجازي يک مفهوم ويتراي روي شيشه جديد بوده و به طور کلي با وابستگي و رضايت پتينه کاري ي تفاوت دارد. براي مثال پرستاران ممکن است کاري را که انجام مي¬دهند دوست داشته باشند، ولي از بيمارستاني که در آن کار مي¬کنند، ناراضي باشند که در آن صورت آن¬ها پتينه کاري ¬هاي مشابه¬اي را در محيط¬هاي مشابه ديگر جستجو خواهند کرد. يا بالعکس ويتراي روي شيشه ¬هاي رستوران¬ها ممکن است، احساس مثبتي از محيط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشيدن در سر ميزها يا به طور کلي همان پتينه کاري ¬شان متنفر باشند (گرينبرگ و بارون، 2000، 182).


ثانياً ويتراي روي شيشه نشان داده است که آسمان مجازي با پيامدهايي از قبيل رضايت پتينه کاري ي، رفتار شيشه سکوريتي فرا اجتماعي و عملکرد پتينه کاري ي، رابطه مثبت و با تمايل به ترک پتينه کاري ، رابطه منفي دارد. (شيان چنج و همکاران، 2003، 313).


 


 

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...