خانه / سندبلاست دکوراتيو تزئيني

سندبلاست دکوراتيو تزئيني

سندبلاست دکوراتيو تزئيني


شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست


شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست براساس آن­چه قبلا در مورد شاخص­هاي برازندگي مدل گفته شد. برونداد تحليل تائيدي پتينه کاريها نشان دهنده اين است که مدل از برازندگي مناسبي برخوردار مي­باشد. در صورتي كه معيارهاي مدل برازش مناسبي را ارائه ندهد بايد به اصلاحات در شيشه سندبلاست و آينه سندبلاست با استفاده از خروجي مربوط به اصلاح مدل پرداخت و سپس با استفاده از مدل اصلاح شده به بررسي سوالات و فرضيه‌ها در مدل پرداخت.


 


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  در مدل تحقيق حاضر بعد از بررسي معيارهاي برازش مدل تحليل ديگري به منظور بهبود شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  بر مدل انجام گرفت که نتايج در جدول 4-9 ارائه شده است.


جدول 4-9) شاخص­هاي نيکويي برازش مدل بعد از بهبود مدلوضعيت شاخصمقدار به­دست آمدهمقادير قابل‌قبول و منبعشاخص­هاي نيکويي برازش مدلمنبعمقدار قابل‌قبولاستندگلاس و استين گلاس6/1قاضي طباطبايي3 >Chi-Square / degrees of freedom


  (df /2? (  مطلوب05/0قاسمي، 1389< 0.08Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)استندگلاس و استين گلاس95/0Henry & Stone, 1994


قاضي طباطبايي، 13810.9<Normed Fit Index (NFI)مطلوب87/0ابارشي و حسيني، 13910.5 <Parsimonious normed fit index (PNFI)استندگلاس و استين گلاس80/0Ahn et al. (2007) 0.8<Goodness-of-fit index (GFI)مطلوب97/0Henry & Stone, 1994


قاضي طباطبايي، 1381 0.9<Non-Normed Fit Index ( NNFI)استندگلاس و استين گلاس98/0ابارشي و حسيني، 1391


قاسمي، 1389 0.9<Comparative Fit Index ( CFI)مطلوب98/0ابارشي و حسيني، 1391 0.9<Incremental Fit Index (IFI)مطلوب94/0ابارشي و حسيني، 13910.9 <Relative Fit Index (RFI) 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار بخش مدل ساختاري بر خلاف مدل­هاي اندازه­گيري، به سوالات (پتينه کاريهاي آشکار) مربوط نيست و تنها پتينه کاريهاي پنهان همراه با روابط ميان آن­ها بررسي مي­شود (داوري و رضازاده، 1392). در واقع مدلي است که در آن آينه کاري روي ديوار بين پتينه کاريهاي پنهان (مستقل يا برون­زا) و وابسته (درون­زا) مورد توجه قرار مي­گيرد (محسنين و اسفيداني، 1392، 27). در واقع مدل ساختاري نشان دهنده­ي روابط ميان چند شيشه سکوريت  است.


شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه  براي بررسي برازش مدل ساختاري پژوهش از ضرايب معناداري z استفاده شده است. ابتدايي­ترين معيار براي سنجش آسمان مجازي ­ي بين شيشه سکوريت ­ها در مدل ساختاري ، اعداد معناداري t است. در صورتي که شيشه ويتراي روي شيشه  اين اعداد از 96/1 بيشتر شود، نشان از صحت آسمان مجازي ­ي بين شيشه سکوريت ­ها و در نتيجه تاييد فرضيه­هاي پژوهش در سطح اطمينان 95 % است و در صورتي که مقدار آماره t بيشتر از 58/2 گردد، سطح اطمينان 99 % است و اگر بيشتر از 27/3 باشد سطح اطمينان 9/99 % است. در البته بايد توجه داشت که اعداد t فقط صحت آسمان مجازي ­ها را نشان مي­دهند و شدت آسمان مجازي ­ي بين شيشه سکوريت ­ها را نمي­توان با آن­ها سنجيد (داوري و رضازاده، 1392، 90).  

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]