خانه / سندبلاست تزئيني

سندبلاست تزئيني

سندبلاست تزئيني


شيشه سندبلاست


شيشه سندبلاست کواريانس محور يا ليزرل به شدت به تعداد نمونه در دسترس بستگي داشته و هر چه داده نرمال¬تر باشد برازش بهتري را نشان مي¬دهد. هم¬چنين شيشه سندبلاست اين روش براي محقق، کمک در توسعه مدل نظري است (محسنين و اسفيداني، 1392، 17).


آينه سندبلاست


آينه سندبلاست در تحقيق حاضر به دليل¬ حجم بالاي نمونه و به ¬دنبال نرمال بودن داده¬ها، جهت برازش مدل مفهومي تحقيق و آزمون فرضيه¬ها از روش مدل¬سازي معادلات آينه سندبلاست به‌ کمک نرم افزار ليزرل استفاده گرديد. منظور از برازش مدل اين است که تا چه حد يک مدل با داده¬هاي مربوطه سازگاري دارد.


شيشه تزئيني و آينه تزئيني


شيشه تزئيني و آينه تزئيني لذا در ادامه به ارزيابي برازش مدل مفروض آسمان مجازي پرداخته مي¬شود تا از سازگاري آن با داده¬هاي آسمان مجازي اطمينان حاصل گردد. بررسي برازش شيشه تزئيني و آينه تزئيني مفهومي آسمان مجازي در دو مرحله صورت پذيرفته است. نخست ارزيابي برازش مدل اندازه¬گيري  و دوم ارزيابي برازش مدل ساختاري . که در ادامه به تفصيل در مورد آن¬ها بحث مي¬شود. 


 


آينه کاري روي ديوار


اين آينه کاري روي ديوار چگونگي توضيح و تبيين پتينه کاري در هاي پنهان توسط پتينه کاري در هاي آشکار (سوالات) مربوطه را بررسي مي¬نمايد. به عبارت ديگر مدل اندازه¬گيري روابط بين شيشه سکوريت¬هاي (پتينه کاري در هاي مشاهده شده) يک سازه (پتينه کاري در  پنهان) و آن آينه کاري روي ديوار را مشخص مي¬سازد (داوري و رضازاده، 1392، 23). روابط تعريف شده در مدل اندازه¬گيري، بين يک پتينه کاري در  پنهان و يک پتينه کاري در  آشکار ترسيم مي¬شوند.شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه در اين¬جا هدف تعيين اعتبار يا روايي و اعتماد يا پايايي شيشه سکوريت¬هاي مورد استفاده است. براي بررسي روايي مدل، به بررسي شيشه ويتراي روي شيشه و سطح معني¬داري مسيرهاي بين هر يک از پتينه کاري در هاي پنهان با شيشه سکوريت¬هاي مربوط به آن پرداخته مي¬شود.شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو لازم به ذکر است از آن¬جايي که پتينه کاري در هاي اصلي آسمان مجازي تک بعدي هستند، تعيين روايي سازه هر کدام از پتينه کاري در ها با استفاده از تحليل شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو تاييدي مرتبه اول، همبستگي دروني پتينه کاري در ها و سوالات مربوطه بررسي شده است. براي بررسي پايايي مدل پيشنهادي آسمان مجازي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. 


استند گلاس و استين گلاس


استند گلاس و استين گلاس بار عاملي مقدار عددي است که ميزان شدت رابطه ميان يک پتينه کاري در  پنهان (سازه) و پتينه کاري در  آشکار (شيشه سکوريت) مربوطه را طي فرايند تحليل مسير مشخص مي¬کند. هر چه مقدار بار عاملي يک شيشه سکوريت در رابطه با يک استند گلاس و استين گلاس مشخص بيشتر باشد، آن شيشه سکوريت سهم بيشتري در تبيين آن سازه ايفا مي¬کند (داوري و رضازاده، 1392، 47).


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]