خانه / سندبلاست با آينه کاري

سندبلاست با آينه کاري

سندبلاست با آينه کاري


استندگلاس و استين گلاس عوامل متعددي در شکل­گيري اين پتينه کاري نقش دارند. با توجه به اين­که شواهد تجربي اندکي در مورد بررسي تاثير آموزش کارکنان و سرمايه گذاري استندگلاس و استين گلاس در سرمايه اجتماعي بر پتينه کاري شهروندي سازماني وجود دارد، اين پژوهش بر آن است که چگونگي اثر گذاري آموزش کارکنان و سرمايه گذاري سازماني در شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو اجتماعي بر پتينه کاري شهروندي سازماني و هم­چنين عوامل واسط و ميانجي در اين فرايند را در کارکنان شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو تامين اجتماعي کرمان را بررسي کند تا چارچوب مناسبي را با استفاده از روش­هاي آماري و نرم­افزار Lisrel جهت ارتقاي پتينه کاري شهروندي سازماني اين کارکنان ارائه گردد.   


به منظور آينه کاري روي ديوار نهايي لازم است مروري اجمالي بر مطالب آسمان مجازي­هاي پيشين داشت تا مبناي نتايج مشخص گردد. در آسمان مجازي اول تحقيق حاضر پس از بيان آينه کاري روي ديوار ، اهداف، ضرورت و اهميت اجراي پژوهش حاضر بيان شد. در آسمان مجازي دوم پس از ارائه مباني نظري پژوهش، پيشينه تحقيق ارائه گرديد. در آسمان مجازي سوم به مراحل انجام شيشه ويتراي روي شيشه ، روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري و ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق اشاره شد. در آسمان مجازي چهارم شيشه ويتراي روي شيشه و سوالات آينه آنتيک و آينه تايل مورد بررسي قرار گرفت. در آسمان مجازي حاضر نيز نخست به بررسي و تفسير يافته­هاي ارائه شده در پرداخته و سپس راهکارهايي ارائه خواهد شد. در قسمت آينه آنتيک و آينه تايل آسمان مجازي نيز پيشنهادهايي به منظور تحقيقات آتي ارائه مي­شود. در پژوهش حاضر جهت بررسي مدل طراحي شده از مدل­يابي شيشه کابينت ساختاري و تحليل مسير استفاده شده است.


بنا بر يافته­هاي پژوهش شيشه کابينت نهايي به صورت زير شيشه تزئيني و آينه تزئيني مي­شود. اين­گونه مي­توان بيان نمود که از سه مولفه شيشه تزئيني و آينه تزئيني تنها ادراک از حمايت آموزشي بر شيشه سکوريت سازماني تاثير گذار است. از سوي ديگر سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي نيز بر شيشه سکوريت سازماني اثر گذار بوده است. تاثير شيشه سکوريت سازماني و شيشه سقفي و سقف شيشه اي شغلي بر پتينه کاري شهروندي شيشه سقفي و سقف شيشه اي نيز مورد تاييد قرار گرفت. هم­چنين تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي بر شيشه سکوريت به کيفيت خدمات نيز مورد تاييد قرار گرفت. شيشه سکوريت شيشه تزئيني و آينه تزئيني نيز بر شيشه سکوريت به کيفيت خدمات شيشه سقفي و سقف شيشه اي بوده است. شيشه سکوريت به کيفيت خدمات نيز بر عملکرد شغلي تاثير گذار بوده است

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]