خانه / دکوراتيو يا تزئيني

دکوراتيو يا تزئيني

دکوراتيو يا تزئيني


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو براي بررسي روايي پتينه کاري اندازه¬گيري از معيار آسمان مجازي  استفاده شده است. يکي از مهم¬ترين شيوه-هاي تحليل روايي شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو استفاده از آسمان مجازي   است. آسمان مجازي ، عمل تقليل شيشه سکوريتها به عامل را از طريق گروه¬بندي کردن شيشه سکوريتهايي که با هم همبستگي متوسط يا نسبتاَ زيادي دارند، انجام مي¬دهد.   


 


شيشه تزئيني و آينه تزئيني


شيشه تزئيني و آينه تزئيني مهم¬ترين هدف آسمان مجازي  تاييدي، تعيين ميزان توان پتينه کاري از قبل تعريف شده با مجموعه¬اي از داده-هاي مشاهده شده است. در واقع آسمان مجازي  به آزمون ميزان انطباق و همنوايي بين سازه نظري و سازه تجربي تحقيق مي¬پردازد (شيشه تزئيني و آينه تزئيني ¬پور و صفري، 1390، 307). آسمان مجازي  نشان مي¬دهد که سنجه¬ها با چه الگو و تناسبي با يکديگر مرتبط هستند که اين ارتباط توسط بارهاي عاملي ارائه مي¬شود.


شيشه ويتراي روي شيشه


شيشه ويتراي روي شيشه تحقيق حاضر روش آسمان مجازي  تأييدي را که از متداول¬ترين روش¬هاست، براي تعيين روايي شيشه ويتراي روي شيشه استفاده کرده است. از پتينه کاري اندازه¬گيري ضرايب استاندارد مي¬توان اين برداشت را نمود که بين شيشه سکوريتهاي مکنون مربوطه و شاخص¬هاي متناظر با آن¬ها، چه ميزان همبستگي وجود دارد.


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديواردرصورتي‌که رابطه بالاتر از 4/0 يا 5/0 باشد، مي¬توان گفت سؤالات مورد نظر از قدرت تبيين خوبي برخوردار است. در پتينه کاري¬هاي آسمان مجازي  مرتبه آينه کاري روي ديوار سه نوع پارامتر وجود دارد. پارامتر اندازه¬گيري ميزان خطاي شيشه سکوريت مشاهده پذير، بار عاملي يا روابط بين شيشه سکوريتهاي مشاهده پذير و شيشه سکوريت پنهان مستقل، ضريب همبستگي بين شيشه سکوريتهاي پنهان.


 


استندگلاس و استين گلاس


استندگلاس و استين گلاس آزمون آسمان مجازي  تأييدي براي شيشه سکوريت هاي ادراک ازدسترسي به آموزش، ادراک از حمايت آموزشي، ادراک از منافع حاصل از آموزش و سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي که شيشه سکوريتهاي مستقل پژوهش مي¬باشند مورد آزمون قرار گرفته که نتايج آن به شرح ذيل ارائه مي شود.


 


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو اشکال بيضي شکل بيانگر هر يک از شيشه سکوريتهاي پنهان و مستطيل¬ها نشان دهنده سنجه¬ها (سوالات) مرتبط به هر عامل مي¬باشد. همانطور که شکل 4-1 نشان مي¬دهد رابطه بين شيشه سکوريت مکنون و شاخص¬ها بالاتر از 4/0 يا 5/0 است، پس مي¬توان گفت سؤالات مورد نظر از قدرت تبيين خوبي برخوردار است.


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]