وقتي سخن از نرم افزار اينستاگرام پيش مي آيد معمولا به ياد مشکلات ورود به اينستاگرام مي افتيم. چرا که در کشورما معمولا اشتباهات زيادي در زمينه اکانت اينستاگرام رخ مي دهد و کاربران دلايل بروز آن ها را نمي دانند. با توجه به اينکه بسياري از کاربران تفاوت حذف اينستاگرام (حذف نرم افزار اينستاگرام) با حذف اکانت اينستاگرام را نمي دانند تصميم گرفتيم در يک مقاله مجزا تفاوت هاي اين دو موضوع را بررسي کنيم. اگر با خطاي violating our terms در ورود به اينستاگرام مواجه شده ايد يا حتي خطاي  An Unknown network error has occurred در ورود به اينستاگراممشاهده مي کنيد بايد بدانيد يا اکانت شما دچار محدوديت شده و موجب جريمه اکانت اينستاگرام شده ايد و يا مشکلي در اتصال به اينترنت داريد. بنابراين خطاهاي ورود به اينستاگرام در اين مقاله بررسي نمي شوند بلکه موضوعات مربوط به حذف اينستاگرام مورد ارزيابي قرار گرفته است.
 حذف اينستاگرام با حذف اکانت کاملا تفاوت دارد.