خانه / اسلام پويا و مترقّي (قسمت نود و نهم):

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

اسلام پويا و مترقّي (قسمت نود و نهم):

اسلامِ علي وار،خط مشيِ حسين وار:



اين نهضتي که به سرعت دارد وجدان نسل جوان را فتح مي کند؛و مهم تر از آن،امواج آن،سطح تودهء مردم مذهبي و سنتي و حتي بازار و روستا را فرا مي گيرد؛و زمينه را براي يک حرکت اجتماعي بزرگ و عميق بر اساس ايدئولوژي انقلابي اسلام،که همان تشيع علوي و ولايت خاندان و مکتب ائمهء راستين و خط مشي تاريخي شيعهء آزاد عدالتخواه ضدّ خلافت است،فراهم مي سازد.
اين مائيم که مسئوليت آن را داريم که اسلام را از صورت سنت هاي منجمد و شعائر موروثي و عادات مذهبي ناآگاه و خرافه هاي پوچ،که فقط نسل پيرِ خوکرده به آن را مي تواند قانع کند؛و در اين صورت،از حرکت زمان و تغيير نهاد هاي اجتماعي فردا برکنار خواهد ماند؛به صورت يک ايدئولوژي مسئوليت آفرين خودآگاه و هدايت کننده طرح کنيم تا نسل فردا و رهبران تعيين کنندهء زمان و زندگي و فکر و فرهنگ فردا،که تحولات اجتماعي را رهبري مي کنند،نه تنها از آن نفرت نکنند؛و آن را سدّ ارتجاعي و سَمّ خرافي و عامل تضعيف و تخدير انديشه ها و اراده ها تلقي ننمايند؛بلکه به قدرت سازندگي و نقش مترقي و نيروي بيدار کننده و بسيج کنندهء آن ايمان پيدا کنند و به خاطر حقيقت يا حداقل مصلحت،بر آن تکيه کنند؛و به جاي مبارزه با آن،به ترويج و تقويت آن بپردازند.



وجود عدهء زيادي افراد مؤمن،موفقيت يک ايمان به حساب نمي آيد؛بلکه ارزش يک ايمان،به اين است که زندگي کند و رشد و نموّ و تکثير داشته باشد.وگرنه مذهبي که به صورت يک موجود منجمد و متحجر درآمده و عقيم شده است،هرچند در حال حاضر،اکثريت تودهء عوام به آن وابسته باشند،مرده است و از دست رفته.زيرا نبايد ديد که پيروان يک مذهب در يک مملکت چند ميليون نفر است؛بلکه بايد ديد در صحنهء زندگي و زمان و فکر و حرکت و تحول جامعه و تغيير نسل و کُون و فساد عقايد و ارزشها و فرهنگ ها و نهاد هاي اجتماعي و سير تاريخ به سوي فردا،اين مذهب،حضور دارد يا نه؟



آنچه براي من بزرگترين اميد تسليت بخش نيرو دهنده است،اين است که بر خلاف سالهاي پيش،اکنون مسلم است که فردا،روشنفکران و رهبران فکري و سازندگان فرهنگ و فکر و جامعهء ما در آينده،ماترياليست هاي غرب زده يا شرق زده،مارکسيست ها يا ناسيوناليست ها نخواهند بود.بلکه روشنفکراني خواهند بود که اسلامِ «علي»وار و خط مشي «حسين»وار را به عنوان مکتب فکري نهضت اجتماعي و ايدئولوژي انقلابي خود انتخاب کرده اند.هم اکنون اسلام از چارچوب تنگ قرون وسطائي و اسارت در کليساهاي کشيشي و بينش متحجر و طرز فکر منحط وجهان بيني انحرافي و خرافي و جهالت پرور و تقليد سازي،که مردم را عوام کالانعام بار آورده بود،و روشنفکر را دشمن مذهب و ترسان و گريزان از اسلام،آزاد شده است.و هم اسلام آزاد،بتواند از کنج محراب ها و حجره ها و تکيه ها و انحصار به مراسم تعزيه و مرگ،به صحنهء زندگي و فکر و بيداري و حرکت و زايندگي پا گذارد.به خصوص قرآن را از قبرستان و دست آخوندهاي قبرستاني،به متن صحنهء کشاکش هاي زمان بازآورد،و ابتکار هدايت و خلاقيت و ويرانگري و سازندگي را به دست وي سپارد.



اگر قرآن،«هدي للمتقين و للعالمين» است،مگر جز به اين معني است؟و مگر جز اين است که ما در قبال آن چنين مسئوليتي داريم؟



و آيا تحقق چنين هدفي و انجام چنين مسئوليتي،با رعايت آن گونه مصلحت انديشي هاي محلي و تقيّه پرستي هاي سنتي ممکن است؟



آيا،کساني که هنوز در قرن حاضر جرأت نکنند از چند آخوند درباري سيصد سال پيش،که حاشيه نشين شاه سلطان حسين صفوي بوده اند،انتقاد علمي کنند،و حتي اهانت هاي وقيح و کثيف آنان را به ساحت مقدس خاندان پيغمبر(ص) و ائمهء اطهار(ع) رد نمايند،لياقت آن را دارند که اسلام را در اين عصر نجات دهند؟



ادامه دارد...

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

کسری انوشیروان

وقتی «کسری نوشین روان» به جای پدر به تخت شاهی نشست مردم را به راه راستی و درستی و پرهیز از دروغ راهنمایی می کرد و باج و خراج را به قیمت یک دهم رساند و به سران و بزرگان کشور گفت من شاه جهان هستم اما یزدان پاک پادشاه همه شاهان است و باید من و همه شما از ...