خانه / استند گلاس روي شيشه ويتراي

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

استند گلاس روي شيشه ويتراي

استند گلاس روي شيشه ويتراي


استند گلاس


استند گلاس بر اساس نتايج، ميانگين پتينه کاري آسمان مجازي 1/3 و ميانگين شيشه سکوريت 7/2 بوده هم¬چنين پتينه کاري آسمان مجازي با شيشه سکوريت رابطه معنادار و مستقيمي داشته است و متغيرهاي دموگرافيک، ميزان تحصيلات، پست آسمان مجازي، استند گلاس کاري و جنسيت در ميزان شيشه سکوريت و پتينه کاري آسمان مجازي تاثير گذار بوده است.


استين گلاس


استين گلاس اسدي و عبدالملکي (1393)، پژوهشي تحت عنوان«بررسي اثر آموزش استين گلاس بر تعهد آسمان مجازي و کيفيت خدمات درماني» انجام داده¬اند. در اين پژوهش هدف بررسي اثر استين گلاس کارکنان بر تعهد آسمان مجازي و کيفيت خدمات درماني در بيمارستان¬هاي سطح شهرستان اروميه بوده است.


 


استن گلاس


استن گلاس جامعه آماري اين پژوهش در دو گروه کارکنان بخش درماني و بيماران انتخاب شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده اين بوده است که درک از حمايت استن گلاس ، منافع حاصل از آموزش و دسترسي به آموزش بر روي تعهد آسمان مجازي اثرگذار بوده¬اند هم¬چنين تعهد آسمان مجازي به عنوان متغير استن گلاس بر کيفيت خدمات اثرگذار بوده است.


 


شيشه ويتراي


شيشه ويتراي از طرف ديگر درک از دسترسي به آموزش بر کيفيت خدمات اثرگذار بوده است. هر چند درک حمايت از آموزش و منافع حاصل از آموزش به طور مستقيم بر کيفيت خدمات ارائه شده اثرگذار نبوده است اما به صورت موثر بر شيشه ويتراي  کارکنان اثرگذار بوده است و متغير تعهد آسمان مجازي بر کيفيت خدمات اثرگذار بوده است.


 


ويتراي روي شيشه


ويتراي روي شيشه الديني مطلق و محمدجاني (1393)، در پژوهشي به مطالعه تاثير تعهد آسمان مجازي بر پتينه کاري آسمان مجازي پرداخته¬اند. روش اين پژوهش پيمايشي و جامعه آماري آن همه ويتراي روي شيشه شهر کرمان بوده است که 396 نفر براي نمونه آماري انتخاب شده¬اند. بر اساس نتايج اين پژوهش پتينه کاري معلمان بيش از متوسط بوده است و هم¬چنين نتايج تحليلي نشان داده که بين تعهد آسمان مجازي با پتينه کاري آسمان مجازي ارتباط مثبت و ويتراي روي شيشه برابر با 38/0 وجود داشته است.


آينه کاري


آينه کاري به علاوه از بين ابعاد تعهد آسمان مجازي تعهد عاطفي بيشترين و تعهد مستمر آينه کاري ارتباط را با پتينه کاري آسمان مجازي داشته¬اند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، ابعاد تعهد آسمان مجازي 24 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين کرده است.


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار پور (1392)، پژوهشي در مورد تبيين پتينه کاري آسمان مجازي بر اساس ابعاد شخصيت، تعهد آسمان مجازي و رضايت شغلي انجام داده است. نتايج پژوهش نشان داد که ويژگي¬هاي شخصيتي، رضايت شغلي و تعهد آسمان مجازي علاوه بر اين که اثر مثبت و مستقيمي بر پتينه کاري آسمان مجازي داشته¬اند بر اثربخشي رفتار کارکنان نيز در محيط شغلي نقش آفريني نموده¬اند. هم¬چنين هر آينه کاري روي ديوار از خرده مقياس¬هاي عوامل سه¬گانه (شخصيت ، رضايت شغلي، تعهد آسمان مجازي) افزايش يابد به تبع آن پتينه کاري آسمان مجازي نيز گسترش يافته است.


 


آينه کاري منزل مدرن


آينه کاري منزل مدرن  (1392)، پژوهشي تحت عنوان «ارتباط تعهد آسمان مجازي با پتينه کاري آسمان مجازي معلمان تربيت بدني شهر مشهد در سال 1390» انجام دادند. جامعه آماري اين آينه کاري منزل مدرن کليه معلمان تربيت بدني شهر مشهد (N= 1200) بوده¬اند که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماري برابر 291 نفر برآورد شده است. نتايج آزمون همبستگي نشان داده که بين تعهد آسمان مجازي و پتينه کاري آسمان مجازي رابطه مثبت و معناداري (r = 0.349) وجود داشته است. هم¬چنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داده که از بين مولفه¬هاي تعهد آسمان مجازي، آينه کاري منزل مدرن قدرت بيشتري براي پيش بيني پتينه کاري آسمان مجازي معلمان داشته است.

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...