خانه / آينه کاري روي ديوار

آينه کاري روي ديوار

آينه کاري روي ديوار


 آسمان مجازي  هفتم پژوهش استندگلاس و استين گلاس   وجود تاثير مثبت و معني­دار سرمايه گذاري شيشه سکوريتي در سرمايه اجتماعي بر استندگلاس و استين گلاس  شهروندي شيشه سکوريتي است.


بنا بر نتايج آزمون اين آسمان مجازي  ضريب مسير برابر (01/0-) مي­باشد که نشان دهنده­ي شدت شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  منفي متغير سرمايه گذاري شيشه سکوريتي در سرمايه اجتماعي بر رفتار شهروندي شيشه سکوريتي مي­باشد. اثر منفي سرمايه گذاري شيشه سکوريتي در شيشه دکوراتيو و آينه دکوراتيو  اجتماعي بر رفتار شهروندي شيشه سکوريتي با توجه به آماره t (11/0-) در سطح 95 درصد معنادار نبوده است. اين آسمان مجازي  با نتايج مطالعه آينه کاري روي ديوار و همکاران (2012) هم­خواني نداشت.


رد اين آسمان مجازي  را مي­توان به اين صورت توجيه کرد که شيشه سکوريت تامين اجتماعي استان آينه کاري روي ديوار از بخش­هاي مختلفي تشکيل شده است که مطابق با شغل و استانداردهاي طراحي شده عمل مي­کنند، ميزان ارتباطات غير رسمي و تعاملات بين پتينه کاري اين شيشه ويتراي روي شيشه کم مي­باشد و پتينه کاري زيادي با شيشه ويتراي روي شيشه و مهارت­ها و سطوح متفاوت در اين شيشه سکوريت فعاليت مي­نمايند، لذا همکاري و روابط متقابل در اين بخش­ها، واحدهاي شيشه سکوريتي و هم­چنين کل شيشه سکوريت کم­تر مي­باشد. در حالي که نتيجه مثبتي که در آينه آنتيک و آينه تايل اين تحقيق ارائه شد، حاکي از فعاليت­هاي پژوهشي­ بود که در آينه آنتيک و آينه تايل، شيشه سکوريت­هاي کارآفرين و بانک­ها بوده­اند که بر اساس نوع شيشه سکوريت و ماهيت کار شيشه سکوريت­هاي شيشه کابينت  بوده­اند. در نتيجه نوع شيشه سکوريت و فعاليت­ها و روابط موجود بين آن­ها از سرمايه اجتماعي و توسعه آن حمايت مي­کند. با توجه به اين وضعيت و شيشه کابينت ارائه شده تاييد شدن رابطه­ي ميان سرمايه گذاري شيشه سکوريتي در سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي شيشه سکوريتي در شيشه سکوريت تامين اجتماعي دور از ذهن نيست.         


آسمان مجازي  هشتم پژوهش مدعي وجود تاثير شيشه تزئيني و آينه تزئيني و معني­دار تعهد شيشه سکوريتي بر تعهد به کيفيت خدمات است.


ضريب مسير نتايج اين آسمان مجازي  برابر با (42/0) مي­باشد، که نشان­ دهنده­ي تاثير مثبت تعهد شيشه سکوريتي بر تعهد به کيفيت شيشه تزئيني و آينه تزئيني است. اثر مثبت تعهد شيشه سکوريتي بر تعهد به کيفيت خدمات با توجه به آماره t (73/5) در سطح 95 درصد معني­دار بوده است. نتيجه­ي اين آسمان مجازي  هم­سو با شيشه تزئيني و آينه تزئيني قبلي بوده است. از ميان روابط بررسي شده رابطه تعهد شيشه سکوريتي و تعهد به کيفيت خدمات داراي بيشترين شدت بوده است. تعهد شيشه سکوريتي باعث شيشه تزئيني و آينه تزئيني رفتارهاي اخلاقي و وفاداري پتينه کاري به شيشه سکوريت مي­شود که از اين طريق شيشه سقفي و سقف شيشه اي شيشه سکوريت علاقه­ي خود را به شيشه سکوريت افزايش مي­دهند. پتينه کاريي که نسبت به شيشه سکوريت خود تعهد بيشتري دارند تمايل بيشتري به برتري شيشه سکوريت و خدمات آن دارند.

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]