خانه / آينه کاري روي ديوار آنتيک و تايل

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

آينه کاري روي ديوار آنتيک و تايل

آينه کاري روي ديوار آنتيک و تايل


آينه کاري


- آينه کاري (1977)، معتقد بود که تعهد حالتي از شخصيت است که در اين حالت فرد از طريق اقدامات و فعاليت هايي که انجام مي دهد محدود و مقيد شده است. به دليل انجام همين اقدامات اين باور در فرد ايجاد مي شود که بايد انجام چنين فعاليت هايي را تداوم بخشد و مشارکت آينه کاري را در انجام آن ها حفظ نمايد (استيرز و پورتر، 1983، 102).


آينه کاري روي ديوار


- آينه کاري روي ديوار در سال 1986  آسمان مجازي را تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژي و وفاداري خويش به نظام اجتماعي مي داند. آينه کاري روي ديوار و همکارانش در سال 1970 نيز  آسمان مجازي را فرايندي مي دانند که باعث مي شود اهداف فرد و پتينه کاري تا حد زيادي با هم تلفيق گرديده و همنوا مي شوند (استيرز و پورتر، 1983، 99-96).


 


آينه آنتيک


آينه آنتيک  يعني مجموع فشارهاي هنجاري مورد استفاده براي يک فرد در جهت انجام اهداف پتينه کاري (ترويزان و همکاران، 2008، 485).


آينه آنتيک بيان کننده حالتي است که شيشه سکوريت پتينه کاري هدف هاي پتينه کاري را معرف خود مي دانند و آرزو مي کنند که در عضويت آن پتينه کاري باقي بمانند (رابينز، 1995، 372).


آينه آنتيک،  آسمان مجازي را به عنوان حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش هاي يک پتينه کاري به خاطر خود پتينه کاري و به دور از ارزش هاي ابزاري آن تعريف مي کنند (رنجبريان، 1375، 41).


آينه آنتيک کاريي عبارت است از احساس هويت و وابستگي فرد به پتينه کاري (مورهد وگريفين ، 1384، 105).


آينه آنتيک عبارت است از پذيرفتن اهداف و مقاصد پتينه کاري و تمايل براي کار کردن در جهت آن اهداف (استيرز و پورتر، 1991، 369).  


 


آينه تايل


- آينه تايل چيزي نيست که مستقيماَ ديده شود بلکه شيشه سکوريت بايد داراي ويژگي هايي باشند که تعهد آن ها را نشان دهد، آن ها بايد توجه و تمرکز کانوني و هم چنين فداکاري شخصي نسبت به پتينه کاري داشته باشند. تمرکز بدان معناست که شيشه سکوريت بايد به طور کامل به شغل و وظيفه خود براي توليد محصولات و خدمات در جهت رساندن سود به پتينه کاري توجه داشته باشند. آينه تايل شخصي بدان معناست که آن ها به پتينه کاري خود وفادار باشند و خود را متعلق به آن بدانند و نشان دهند که به پتينه کاري خود پايبندند تا پتينه کاري به اهداف خود برسد (ياهايا و همکاران، 2012، 63).


 


 

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...