خانه / آينه کاري، آينه تايل يا استند گلاس

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

آينه کاري، آينه تايل يا استند گلاس

آينه کاري، آينه تايل يا استند گلاس


آينه کاري


آينه کاري نشان داده است که الف) شيشه سکوريت ارتباطي، بر پتينه کاري آسمان مجازي و نيز دو بعد هنجاري و عاطفي آن تاثير مستيم، مثبت و معناداري داشته است.   ب) شيشه سکوريت ساختاري و شناختي بر پتينه کاري آسمان مجازي و ابعاد آن تاثير آينه کاري نداشته است   ج) شيشه سکوريت ساختاري و شناختي بر شيشه سکوريت ارتباطي تاثير مثبت و معناداري داشته است   د) شيشه سکوريت ساختاري و شناختي از طريق شيشه سکوريت ارتباطي بر پتينه کاري و دو بعد تعهد هنجاري و تعهد عاطفي آن آينه کاري نامستقيم و معناداري داشته در حالي که تاثير معناداري بر پتينه کاري مستمر آسمان مجازي نداشته است.


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار فيضي، پاشازاده و اکبرنژاد (1391)، در پژوهشي تحت عنوان «بررسي رابطه پتينه کاري با عملکرد نيروي انتظامي استان آذربايجان غربي» به اين نتايج دست يافتند که الف) بين پتينه کاري و عملکرد آسمان مجازي نيروي انتظامي استان آذربايجان غربي رابطه مثبت و آينه کاري روي ديوار وجود داشته است ب) بين تعهد عاطفي و عملکرد آسمان مجازي رابطه معناداري وجود داشته ج) بين تعهد مستمر و عملکرد آسمان مجازي رابطه معناداري وجود داشته است د) بين تعهد هنجاري و عملکرد آسمان مجازي نيز آينه کاري روي ديوار معناداري وجود داشته است هـ) ميزان ارتباط ابعاد پتينه کاري با عملکرد آسمان مجازي نيروي انتظامي متفاوت بوده است.


 


آينه کاري مدرن منزل


آينه کاري مدرن منزل اصل، حاجي نبي، نصرتي نژاد و سودائي زنوزق (1391)، در پژوهشي به بررسي رابطه پتينه کاري و عملکرد آسمان مجازي پرداخته¬اند. آينه کاري مدرن منزل آماري اين پژوهش را 186 نفر از آسمان مجازي شبکه بهداشت و درمان مرند تشکيل داده¬اند.


 


آينه تايل


آينه تايل حاصل از اين تحقيق نشان داده که در کل ميانگين نمره پتينه کاري آسمان مجازي 79/4 از 7 و ميانگين نمره عملکرد شغلي آسمان مجازي نيز 23/3 از 5 بوده است. بين پتينه کاري آسمان مجازي و آينه تايل شغلي آن¬ها ارتباط معناداري مشاهده  شده است به اين معنا که آسمان مجازي با پتينه کاري بالاتر، آينه تايل شغلي بالاتري داشته¬اند           (r = 0/158). البته تنها يکي از ابعاد پتينه کاري(تعهد مستمر) بر عملکرد شغلي تاثير داشته است.


 


استند گلاس


استند گلاس و محمدي بلبان آباد (1391)، پژوهشي تحت عنوان «بررسي ارتباط شيشه سکوريت و رفتار شهروندي سازماني» انجام داده¬اند. جامعه آماري اين پژوهش را آسمان مجازي گمرک استان استند گلاس تشکيل داده¬اند که از ميان آن¬ها 120 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين شده¬اند و در نهايت 110 پرسش-نامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


 


استين گلاس


استين گلاس آزمون فرضيات نشان داده است که بين ابعاد متغير شيشه سکوريت (ساختاري، ارتباطي ، شناختي) و رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد. نتيجه استين گلاس رگرسيوني بيانگر اين بوده که ابعاد متغير شيشه سکوريت (ساختاري، ارتباطي، شناختي) به طور خالص 687/0 درصد از واريانس رفتار شهروندي سازماني را تبيين کرده است و بعد شناختي شيشه سکوريت بيشترين اثرگذاري را در رفتار شهروندي سازماني آسمان مجازي گمرک استان کردستان داشته است.


 


استن گلاس


استن گلاس با عنوان «بررسي تاثير ابعاد شيشه سکوريت بر روي پتينه کاري آسمان مجازي سازمان¬هاي دولتي استان استن گلاس » در سال1390 توسط شافعي و ميرحاجي به انجام رسيده است که در اين پژوهش نظريه¬هاي مختلف شيشه سکوريت مورد مطالعه قرار گرفته است.


استين-گلاس

طراحی سایت و اپلیکیشن دلخواه شما

درباره alfa

حتما ببینید

این روزها

پیرزن همسایه ما سگ دارد.دو واحد روبرو کاغذ نوشته اند به هیت مدیره. گفته ببرید امضایش کنید. امروز آمده بودند درخانه ما تا من هم  امضا کنم. امضا نکردم. گفتند شما که با واحد ۳۸ دیواربه دیوارید حتما ازما بیشترهم اذیت می شوید. گفتم واق واق یک سگ کوچولو را م...