خانه / آينه دکوراتيو با ويتراي و آينه کاري

آينه دکوراتيو با ويتراي و آينه کاري

آينه دکوراتيو با ويتراي و آينه کاري


آينه دکوراتيو


آينه دکوراتيو (1391)  پتينه کاري (ساختاري، شناختي، ارتباطي)، شيشه سکوريت (عاطفي، هنجاري، مستمر)   در اين پژوهش تاثير پتينه کاري بر شيشه سکوريت تاييد گرديده است. پتينه کاري ارتباطي بر شيشه سکوريت کارکنان و نيز دو بعد هنجاري و عاطفي تاثير مستقيم، آينه دکوراتيو و معناداري داشته وليکن پتينه کاري ساختاري و شناختي بر شيشه سکوريت و ابعاد آن تاثير معناداري نداشته است.


شيشه دکوراتيو


شيشه دکوراتيو (1391)  شيشه سکوريت، عملکرد کارکنان ابعاد شيشه سکوريت      بين شيشه سکوريت و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بين شيشه دکوراتيو شيشه سکوريت و عملکرد کارکنان نيز رابطه معناداري وجود دارد و ميزان ارتباط ابعاد شيشه سکوريت با عملکرد شيشه دکوراتيو متفاوت بوده است.


 


شيشه ويتراي


شيشه ويتراي ، حاجي نبي، نصرتي نژاد و سودائي زنوزق (1391) شيشه سکوريت، عملکرد شغلي          ميانگين نمره شيشه سکوريت کارکنان 79/4 از 7 و ميانگين نمره عملکرد شغلي کارکنان نيز 23/3 از 5 بوده است. بين شيشه سکوريت کارکنان و عملکرد شغلي آن¬ها ارتباط معناداري شيشه ويتراي شده است به اين معنا که کارکنان با شيشه سکوريت بالاتر، عملکرد شيشه ويتراي بالاتري داشته¬اند (r = 0/158). البته تنها يکي از ابعاد شيشه سکوريت (تعهد مستمر) بر عملکرد شغلي تاثير داشته است.


ويتراي روي شيشه


ويتراي روي شيشه (1391)  پتينه کاري (ساختاري شناختي،‌ارتباطي)، ‌آسمان مجازي سازماني      بين ابعاد پتينه کاري و آسمان مجازي ويتراي روي شيشه ارتباط معناداري وجود دارد و همچنين بعد شناختي پتينه کاري بيشترين اثرگذاري را بر آسمان مجازي سازماني داشته است.


ويتراي روي آينه


ويتراي روي آينه (1390)  سرمايه-اجتماعي(ساختاري، ‌ارتباطي،‌ شناختي) ،‌ شيشه سکوريت ( هنجاري، عاطفي،‌ مستمر)       رابطه معناداري بين پتينه کاري و ابعاد ويتراي روي آينه و ارتباطي پتينه کاري بر شيشه سکوريت کارکنان وجود داشته ولي بعد شناختي هيچ¬گونه رابطه¬اي با شيشه سکوريت کارکنان نداشته است.


آينه کاري


آينه کاري (1389)  پتينه کاري، شيشه سکوريت   (آينه کاري ، ‌مستمر، هنجاري)  پتينه کاري بر هر سه بعد شيشه سکوريت (آينه کاري، مستمر، هنجاري) در جامعه¬ي مورد مطالعه تاثير مثبت و مستقيم دارد.


 


آينه کاري روي ديوار


آينه کاري روي ديوار ،‌شيخيان نجفي و دوستيان (1389)           آينه کاري روي ديوار عاطفي،‌شيشه سکوريت، آسمان مجازي سازماني       هوش عاطفي بر شيشه سکوريت و آسمان مجازي سازماني اثرگذار مي¬باشد و از طرف ديگر شيشه سکوريت نيز بر آسمان مجازي سازماني اثر گذار مي¬باشد. از بين ابعاد آينه کاري روي ديوار به ترتيب تعهد مستمر و عاطفي بيشترين تاثير را بر آسمان مجازي سازماني داشته¬اند ولي بعد هنجاري ارتباط معناداري با آسمان مجازي سازماني نداشته است.


آينه کاري منزل مدرن


آينه کاري منزل مدرن (1384)  آداب¬اجتماعي، نوع¬دوستي، وجدان¬کاري، جوانمردي، نزاکت، هماهنگي متقابل شخصي، محافظت از منابع سازمان            از بين هفت مولفه آسمان مجازي سازماني (آداب اجتماعي، نوع دوستي، وجدان کاري، جوانمردي، نزاکت، هماهنگي متقابل شخصي، محافظت از آينه کاري منزل مدرن سازمان) تنها بعد نوع¬دوستي نسبت به بقيه مولفه¬ها امتياز مناسب¬تري داشته ولي با اين حال با وضع مطلوب فاصله داشت. بقيه مولفه¬ها نشانگر وضع نامطلوب آسمان مجازي سازماني کارکنان بودند.


 

درباره alfa

حتما ببینید

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر

بررسی-عوامل-تاب-آور-در-افراد-در-معرض-سوء-مصرف-مواد-مخدرپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: با استفاده از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در طول سه دهه گذشته، عوامل مؤثر بر تاب آوری افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش 716 نفر (همگی مذکر) بودند که از محله های پر خطر 11 شهرستان استان ....دانلود فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]